SCOTWORK (Magyarország) Kft.
B/2020/002658
BK04A – Adatkezelési tájékoztató Érv.: 2022.04.01-től visszavonásig
1. oldal
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
kötelező adatkezelés a Felnőttképzési törvény értelmében
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak eleget téve,
ezúton tájékoztatjuk Önt, mint Érintettet a személyes adatainak kezeléséről. Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő
alaptevékenységére is érvényes adatkezelési tájékoztatójának felnőttképzési tevékenységére vonatkozó kiegészítése!
Adatkezelő adatai:
Cégnév: Scotwork (Magyarország) Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Intézmény nyilvántartási száma: B/2020/002658
Képviselő: Papp Zoltán
1. ADATKÖR:
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény (a továbbiakban Fktv.) 16.§ és 21.§ rendelkezéseire), azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama:
Adatkezelő az adatokat a Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A
Felnőttképzési Államigazgatási Szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) a nyilvántartásának adatait azok keletkezésétől
számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott
adatokat törli.
a) a képzésben részt vevő személy
Adatok köre:
aa) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje),
ab) elektronikus levelezési címe (email címe)
ac) legmagasabb iskolai végzettsége
b) a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy
ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből
történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
c) oktatási azonosítója
Adattovábbítás: az Adatkezelő az a) pontban megjelölt adatokat továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatal FAR
rendszerébe (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer). Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére
statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat
államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat
ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
Az adatkezelő a c) pontban meghatározott adatot a FAR rendszerből kapja meg, amelyet a résztvevő vagy a résztvevő
képzését kezdeményező vállalkozás felé továbbít azzal a céllal, hogy a résztvevő az adatot megismerje.
Az adatkezelőnek – többek között - az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnőttképzési
államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik
év utolsó napjáig megőriznie, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak:
a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel
elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés
megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a
felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló
dokumentumokat.
2. ADATKÖR:
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása során kapcsolattartás, számla kiállítása
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.
Adatok köre: a képzésben részt vevő személy telefonszáma és számlázási címe
SCOTWORK (Magyarország) Kft.
B/2020/002658
BK04A – Adatkezelési tájékoztató Érv.: 2022.04.01-től visszavonásig
2. oldal
Adatfeldolgozók:
1. Pest Megyei Kormányhivatal: Budapest, Városház u. 7, 1052, felnottkepzes@pest.gov.hu, (+36-1) 485-6900
2. Központi Statisztikai Hivatal: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7., (+36-1) 345-6789
3. Könyvelés: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3, hungary@scotwork.com, (+36-1) 222-5177
4. Honlap üzemeltető: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3, hungary@scotwork.com, (+36-1) 222-5177
5. Levelezőrendszer üzemeltető: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3, hungary@scotwork.com, (+36-1) 222-5177
6. Érintettek jogai:
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)
Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) A törléshez való jog részleges
is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető). Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem
alkalmazható.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott
feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.
Korlátozások
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek
teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
Az Érintettek kérelmüket előterjeszthetik
• írásos formában az Adatkezelő címére,
• elektronikus úton a fenti e-mail címre megküldve.
Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontjában a
jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kinevezett és a hatósági jogorvoslat ügyében eljáró hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf.: 5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c, (+36-1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a képzésben való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása, azokat Ön köteles
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén Ön a képzésben nem jogosult részt venni.