SCOTWORK (Magyarország) Kft.

B/2020/002658

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

kötelező adatkezelés a Felnőttképzési törvény értelmében

 1. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön, mint Érintett által megadott személyes adatok kezeléséről:

 Adatkezelő adatai:

Cégnév: Scotwork (Magyarország) Kft.                                           

Székhely: 1118 Budapest, Csukló u. 2.                               

Adószám: 12150968-2-43                          

Cégjegyzékszám: 01-09-469660                            

Intézmény nyilvántartási száma: B/2020/002658

Képviselő: Papp Zoltán

Email cím: hungary@scotwork.com                                   

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi előírás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 16.§ és 21.§), kötelező adatkezelés.  

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatok köre:

 1. a) a képzésben részt vevő személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje),
 3. ab) elektronikus levelezési címe (email címe)
 4. ac) legmagasabb iskolai végzettsége
 5. b) a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy
 6. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 7. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 8. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 9. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

Az adatkezelőnek – többek között - az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak:

 1. a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat.

 

Tájékoztatás az Ön, mint Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető). Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Korlátozások

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

Az Érintettek kérelmüket előterjeszthetik

 • írásos formában az Adatkezelő címére,
 • elektronikus úton a fenti e-mail címre megküldve.

Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontjában a jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kinevezett és a hatósági jogorvoslat ügyében eljáró hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.      

Székhely címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400,  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a képzésben való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása, azokat Ön köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén Ön a képzésben nem jogosult részt venni.

Érvényes: 2021.01.01-től visszavonásig